نمایندگی

نمایندگی

نمایندگی در ترمینولوژی حقوقی چنین تعریف شده است :


صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا به نام شخص دیگر می کند.این مفهوم عام شامل نمایندگی  قانونی و قراردادی است.
نمایندگی تجاری که ما می خواهیم از آن  صحبت کنیم قطعاً نمایندگی قراردادی است که به سبب همین قراردادی بودنش می تواند اشکال متنوعی داشته باشد اما این قدر متیقن در تمام آنها مفروض است که نماینده تعهد می کند  عملی را که در قرارداد نمایندگی  به آن اشاره شده برای شخص دیگری انجام دهدیعنی اختیار او از قرارداد  ناشی می شود و به همان ترتیبی است که در قرارداد پیش بینی شده.آن عمل را به دستور اصیل انجام میدهدو در ازاء آن مستحق حق العملی می شود که به شیوه ی مقرر در قرارداد به او پرداخت  خواهد شد.

نمایندگی شرکت های خارجی

نمایندگی شرکت های خارجی تنها مستلزم اعتبار داخلی نیست ، پیش نیاز های زیادی شرکت شما را کاندید نمایندگی برای بهترین شرکت های خارجی می کند .

بهترین راهنمائی ها را برای اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی از ما بخواهید